Strategia rozwoju firmy

Opracowanie strategii przedsiębiorstwa

Sprawne funkcjonowanie na rynku wymaga od przedsiębiorstwa jasno określonego celu działania poprzez wielowymiarowy i przemyślany plan strategiczny. Nie mniejsze znaczenie ma określenie, w jaki sposób dana firma zamierza budować i rozwijać swoją pozycję konkurencyjną na rynku. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa to fundament każdego sukcesu w dłuższej perspektywie.

Opracowanie strategii przedsiębiorstwa ma charakter złożonego i wielowymiarowego projektu. W celu zakończenia go sukcesem, warto powierzyć jego przeprowadzenie grupie ekspertów, która posiada doświadczenia w zakresie kreowania skutecznych rozwiązań.

SAWYER podejmuje się kompleksowego opracowania strategii dla różnego rodzaju przedsiębiorstw. Spółka wspiera firmy m.in. w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych, budowania biznesplanów czy działań restrukturyzacyjnych.

Inwestycje

1. Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych

Realizowana przez SAWYER usługi z zakresu analizy przedsięwzięć inwestycyjnych stanowią ocenę efektywności planowanych projektów inwestycyjnych wraz z rekomendacjami dla osób oceniających lub weryfikujących dane przedsięwzięcie inwestycyjne.

Działania realizowane przez SAWYER:

zebranie informacji na temat celu i potrzeb klienta,

analiza sytuacji przedsiębiorstwa (finansowa, rynkowa, konkurencyjna),

ocena silnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń wynikających z otoczenia (analiza SWOT),

analiza planowanego przedsięwzięcia,

opracowanie modelu finansowego,

opracowanie założeń oraz analiza wrażliwości,

ocena efektywności projektu,

opracowanie rekomendacji.

Efekty prac:

model finansowy,

analiza pozycji rynkowej, finansowej oraz konkurencyjnej przedsiębiorstwa,

analiza wrażliwości na kluczowe zmienne ekonomiczne,

ocena efektywności inwestycji wraz z rekomendacją.

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań,

rzetelna analiza,

zrozumienie właściwych potrzeb klienta,

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,

terminowość.

2. Biznesplany

Budowa biznesplanu pozwala zarządzającym i właścicielom projektu inwestycyjnego na ocenę jego efektywności oraz przełożenie założeń inwestycyjnych na model finansowy, uwzględniający szczegółowe projekcje dotyczące najważniejszych obszarów działalności w prognozowanym okresie. SAWYER przygotowuje biznesplany zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne, np. w celu uzyskania finansowania danej inwestycji.

Działania realizowane przez SAWYER:

zebranie informacji na temat celu i potrzeb klienta,

analiza sytuacji przedsiębiorstwa (finansowa, rynkowa, konkurencyjna),

ocena silnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń otoczenia (analiza SWOT),

analiza planowanego przedsięwzięcia,

opracowanie modelu finansowego,

opracowanie założeń oraz analiza wrażliwości,

ocena efektywności projektu,

opracowanie rekomendacji.

Efekty prac:

model finansowy,

analiza pozycji rynkowej, finansowej oraz konkurencyjnej przedsiębiorstwa,

analiza wrażliwości na kluczowe zmienne ekonomiczne,

ocena efektywności inwestycji wraz z rekomendacją.

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań,

rzetelna analiza,

zrozumienie właściwych potrzeb klienta,

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,

terminowość.

Restrukturyzacja

1. Plany restrukturyzacji i reorganizacji, plany naprawcze

Przygotowywane przez SAWYER plany restrukturyzacji obejmują zagadnienia finansów, organizacji oraz zarządzania, sprzedaży czy zmian kapitałowych w rozbudowanych strukturach kapitałowych. Dedykowany zespół specjalistów SAWYER uczestniczy również we wdrażaniu opracowanych planów oraz zarządzaniu procesem restrukturyzacji.

Działania realizowane przez SAWYER:

zapoznanie się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa,

analiza efektywności procesowej oraz przychodowo-kosztowej,

wskazanie obszarów wymagających działań naprawczych,

konsultacje propozycji działań naprawczych z klientem,

wprowadzenie wypracowanych działań naprawczych.

Efekty prac:

analiza obecnego stanu przedsiębiorstwa,

konkretne działania naprawcze,

wskazanie oczekiwanych efektów działań naprawczych,

wsparcie przy wdrożeniu opracowanych planów,

zarządzanie procesem restrukturyzacji/reorganizacji.

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań,

rzetelna analiza,

zrozumienie właściwych potrzeb klienta,

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,

terminowość.

2. Due deligence

Due deligence to proces szczegółowego badania aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz w celu określenia istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z działalnością. Due diligence jest najczęściej zlecane przed inwestora, który jest zainteresowany kupnem danego przedsiębiorstwa. Badanie due diligence pozwala określić jego mocne i słabe strony, a tym samym oszacować szanse oraz ewentualne zagrożenia, jakie mogą wiązać się z transakcją. Realizowane przez SAWYER podejście do due deligence obejmuje niezależne analizy finansowe, biznesowe i strategiczne dostosowane do potrzeb klientów związane z:

nabyciem udziałów/spółki,

sprzedażą udziałów/spółki,

inwestycją w aktywa,

kontrolą zewnętrznych źródeł finansowania (pożyczki, kredyty),

innymi procesami biznesowymi np. przegląd relacji kapitałowych oraz osobowych, przegląd struktury organizacyjnej i procesów,

niezależną opinią dla rady nadzorczej.

Działania realizowane przez SAWYER:

ustalenie realnej potrzeby klienta, identyfikacja celu due diligence,

dobór właściwego składu zespołu ekspertów,

spotkanie w siedzibie przedmiotu due diligence,

przegląd danych i dokumentów źródłowych z zakresu finansów, umów, dokumentacji podatkowej,

sporządzenie raportu z due diligence.

Efekty prac

Due diligence skutkuje identyfikacją:

głównych nośników wartości dodanej,

źródeł ryzyka,

kluczowych obszarów wymagających podjęcia decyzji i działań,

narzędzi ochrony koniecznych do zastosowania w umowie,

konfliktów interesów lub konfliktów niezależności.

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań,

zrozumienie właściwych potrzeb klienta,

kompleksowość zakresu due diligence,

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,

terminowość.

Opracowanie strategii

Doradztwo w zakresie opracowania strategii lub kierunków strategicznego rozwoju dedykowane jest podmiotom poszukującym optymalnej ścieżki rozwoju. Każda strategia stanowi dostosowany do potrzeb i oczekiwań klienta dokument, oparty na bogatej wiedzy oraz doświadczeniu członków zespołu projektowego SAWYER.

Opracowanie strategii obejmuje działania:

zapoznanie się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa/grupy kapitałowej,

ustalenie zakresu projektu,

zebranie danych analitycznych (w trakcie wizyt w firmie/firmach),

analiza danych,

kreowanie alternatywnych możliwych scenariuszy i ich wycena,

weryfikacja wstępnych uzgodnień,

sformułowanie wniosków i rekomendacji.

Efekty prac:

analiza sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz potencjału rynku, na którym działa,

wskazanie optymalnej strategii opartej na analizie możliwych scenariuszy,

sformułowanie kierunków strategicznego rozwoju.

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań,

rzetelna analiza,

zrozumienie właściwych potrzeb klienta,

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie,

terminowość.