Zarządzanie finansami

Zewnętrzny kontroler finansowy

SAWYER dedykuje usługę outsourcingu funkcji dyrektora finansowego małym i średnim przedsiębiorstwom które nie posiadają we własnej strukturze organizacyjnej pracowników pełniących funkcję dyrektora finansowego.

Działania:

analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

identyfikacja szans do poprawy rentowności i płynności przedsiębiorstwa

wsparcie zarządu w zakresie budowy strategii i podejmowania
strategicznych decyzji

analiza efektywności procesów finansowych w przedsiębiorstwie

wsparcie zarządu w pozyskiwaniu źródeł finansowania

Efekty prac:

ocena efektywności procesów finansowych w przedsiębiorstwie

rekomendacje w zakresie zmian struktury finansowania

współpraca z instytucjami finansowymi

bieżące doradztwo w zakresie finansowym

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

rzetelna analiza

zrozumienie właściwych potrzeb klienta

kontrola nad sytuacją finansową przedsiębiorstwa

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

zapewnienie komunikacji z instytucjami finansowymi

Modele i plany finansowe

SAWYER posada wieloletnie doświadczenia w budowie modeli finansowych. Opracowywane przez SAWYER modele
i plany finansowe służą do oceny planowanych przedsięwzięć, analizy kierunków rozwoju, opracowania
alternatywnych ścieżek pozyskiwania kapitału, czy też uzupełnienia kreowanych koncepcji strategicznych
o wielokryterialną analizę planowanych działań.

Działania:

ustalenie realnej potrzeby klienta

analiza historycznej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

przegląd planowanych przedsięwzięć i ocena ich wpływu na wyniki finansowe spółki

ocena finansowych koncepcji rozwoju biznesu

ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

opracowanie modelu finansowego w arkuszach kalkulacyjnych

opracowanie opisu przyjętych założeń

analiza kluczowych czynników wrażliwości modelowanych wielkości finansowych

Efekty prac:

model finansowy opracowany w arkuszu kalkulacyjnym

opracowanie opisu założeń przyjętych w modelu

wskazanie kluczowych źródeł wrażliwości i ryzyka dla planowany wielkości finansowych

aktualizacje planów i modeli finansowych

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

rzetelna analiza

zrozumienie właściwych potrzeb klienta

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość

Wykorzystanie MS Excel w finansach

Udzielamy wsparcia w zakresie tworzenia zautomatyzowanych narzędzi obliczeniowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, a także rozwoju i usprawnienia narzędzi  dotychczas wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.

Działania:

analiza indywidualnych potrzeb Klienta

określenie celu i zakresu wsparcia lub tworzonego narzędzia

seria spotkań roboczych z pracownikami spółki

tworzenie rozwiązań z wykorzystaniem m.in.:

zaawansowanych narzędzi arkuszy kalkulacyjnych MS Excel

narzędzi automatyzacji raportowania z wykorzystaniem MS Word

narzędzia programowania makr w języku Visual Basic for Applications

narzędzi formularzy

szkolenie pracowników i wdrożenie narzędzia

systematyczny rozwój i dopasowanie do zmieniających się potrzeb Klienta

Efekty prac:

wsparcie w tworzeniu indywidualnych narzędzi z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, m.in.:

planów i modeli finansowych

analiz rentowności i kalkulacji kosztów

kokpitów menedżerskich narzędzi kontroli zarządczej i nadzoru korporacyjnego

narzędzi rachunkowości zarządczej

narzędzi raportowania

narzędzi służących sprawozdawczości finansowej

narzędzi konsolidacyjnych

doradztwo w zakresie możliwej optymalizacji i automatyzacji procesów

Korzyści:

wykorzystanie zaawansowanych możliwości dostępnych w MS Excel

automatyzacja i optymalizacja procesów

usprawnienie funkcjonowania działów finansowo-rachunkowych

oszczędność pracochłonności

koncentracja działania w krytycznych obszarach biznesu

dostęp do fachowej wiedzy doradcy i rozwój kompetencji kadry

dopasowanie zakresu wsparcia do rzeczywistych potrzeb Klienta

wsparcie po etapie wdrożenia w zakresie rozwoju stworzonych narzędzi