Zarządzanie kapitałem i ryzykiem

Analiza porównawcza do dokumentacji cen transferowych

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących dokumentacji transakcji przeprowadzanych
z podmiotami powiązanymi, przedsiębiorcy zobowiązani są do dołączenia do dokumentów podatkowych wyników przeprowadzonej analizy porównawczej.

SAWYER sporządza analizy porównawcze (benchmarking study), które polegają na porównaniu danych
o transakcjach z podmiotami powiązanymi i danych dotyczących podmiotów niezależnych.

Działania:

analiza stanu faktycznego dotyczącego podatnika i jego otoczenia gospodarczego z dnia dokonania
opiniowanej czynności,

analiza warunków przeprowadzanej przez podatnika transakcji

pozyskanie danych stanowiących grupę porównawczą

porównanie danych porównawczych z wynikami danego podmiotu i wyciągnięcie wniosków

przygotowanie raportu, będącego załącznikiem do dokumentacji podatkowej

Efekty prac:

załącznik do dokumentacji cen transferowych lub niezależny dokument

niezależna analiza zawieranych transakcji

porównanie wartości wynikających z transakcji z danymi rynkowymi

wskazanie wartości referencyjnych

opinia o biznesowym i rynkowym uzasadnieniu transakcji

Korzyści:

wieloaspektowa i rzetelna analiza danych transakcyjnych

kompletna opinia stanowiąca wymagany element dokumentacji podatkowej

aktywne podejście do prowadzonych działań

niezależna ocena zespołu doświadczonych ekspertów

terminowość

Niezależna opinia i uzasadnienie biznesowe

Sporządzenie niezależnej opinii w zakresie uzasadnienia biznesowe podejmowanych działań (business justification), w tym kształtu realizowanych procesów oraz struktury transakcji, obejmuje wielopłaszczyznową analizę pod kątem korzyści oraz źródeł ryzyka w poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

ustalenie realnej potrzeby klienta i interesariuszy, identyfikacja celu przeglądu

spotkanie w siedzibie przedsiębiorstwa i analiza modelu biznesowego

ocena finansowych koncepcji rozwoju biznesu

ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

sporządzenie raportu z przeglądu IBR

Działania:

analiza stanu faktycznego z dnia dokonania opiniowanej czynności

przebiegu procesów poprzedzających opiniowaną czynność

określenie celów jakie zostały przyjęte przed realizacją opiniowanej czynności

określenie alternatywnych i możliwych do zastosowania rozwiązań według stanu na dzień opiniowanej czynności

Efekty prac:

niezależny przegląd procesu lub transakcji

wskazanie korzyści biznesowych wynikających z podjętych działań

wskazanie źródeł ryzyka dla alternatywnych rozwiązań

opinia o biznesowym uzasadnieniu transakcji lub procesu

Korzyści:

zbudowanie uzasadnienia biznesowego wskazującego na korzyści poza podatkowe zastosowanej struktury transakcji

aktywne podejście do prowadzonych działań

wielopłaszczyznowa analiza uwzględniająca praktykę organizacji i zarządzania ryzykiem i finansami

niezależna ocena zespołu doświadczonych ekspertów

terminowość

Niezależny przegląd biznesu (IBR)

Realizowane przez SAWYER procedura niezależnego przeglądu biznesowego stanowi odpowiednik procesu przewidzianego dla badania due diligence, z tym że realizowany jest dla potrzeb właścicieli lub instytucji finansujących działalność przedsiębiorstwa.

analiza stanu faktycznego z dnia dokonania opiniowanej czynności

przebiegu procesów poprzedzających opiniowaną czynność

określenie celów jakie zostały przyjęte przed realizacją opiniowanej czynności

określenie alternatywnych i możliwych do zastosowania rozwiązań według stanu
na dzień opiniowanej czynności

Działania:

ustalenie realnej potrzeby klienta i interesariuszy, identyfikacja celu przeglądu

spotkanie w siedzibie przedsiębiorstwa i analiza modelu biznesowego

ocena finansowych koncepcji rozwoju biznesu

ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

sporządzenie raportu z przeglądu IBR

Efekty prac:

niezależny przegląd projekcji finansowych

ocena źródeł ryzyka dla prowadzonej działalności

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

rzetelna analiza

zrozumienie właściwych potrzeb interesariuszy

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość

Nadzór właścicielski

Realizowane przez SAWYER usługi w zakresie wsparcia nadzoru właścicielskiego obejmują analizowanie
i redagowanie materiałów informacyjnych dla właścicieli spółek kapitałowych uzupełniających informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniach zarządu.

Działania:

okresowa analiza finansowa działalności spółki

okresowa wycena wartości spółki

przegląd planowanych przedsięwzięć i ocena ich wpływu na wyniki finansowe spółki

analiza strategii i pozycji konkurencyjnej spółki

wyszukiwanie i rekomendowania optymalnych rozwiązań biznesowych

Efekty prac:

udział dedykowanego eksperta w posiedzeniach zgromadzenia wspólników /akcjonariuszy

okresowe raporty zarządcze dla właściciela

Korzyści:

niezależna ocena realizowanych przez spółkę działań

rzetelna analiza

dostarczanie niezbędnych informacji w procesie decyzyjnym

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość

dyspozycyjność dedykowanego eksperta

Sukcesja w biznesie

Doradztwo w zakresie sukcesji w biznesie proponowane przez SAWYER obejmuje wsparcie właścicieli przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji i przygotowaniu spółki do zmian w strukturze właścicielskiej lub kadry zarządczej w przedsiębiorstwie.

analiza sytuacji dotychczasowego właściciela przedsiębiorstwa i możliwych kierunków sukcesji

rekomendacja i wdrożenie optymalnego planu sukcesji

wsparcie w reorganizacji przedsiębiorstwa

doradztwo w zakresie pozyskania inwestora

doradztwo w zakresie sprzedaży biznesu

Działania:

niezależna ocena realizowanych przez spółkę działań

rzetelna analiza

dostarczanie niezbędnych informacji w procesie decyzyjnym

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość

dyspozycyjność dedykowanego eksperta

Efekty prac:

ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa

plan sukcesji

raport z wyceny i memorandum informacyjne w przypadku poszukiwania inwestora

wsparcie dla sukcesora w przejęciu poszczególnych funkcji

opracowanie planu dla klienta po wdrożeniu sukcesji

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

rzetelna analiza

zrozumienie właściwych potrzeb klienta

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość

kompleksowość prowadzonego procesu

Postępowania spadkowe

Wsparcie SAWYER w postępowaniach spadkowych dedykowane jest dla kancelarii prawnych prowadzących sprawy spadkowe oraz bezpośrednio dla spadkobierców i obejmuje szereg czynności związanych z ujawnieniem
zawartości spadku oraz jego wartości dla potrzeb sądowych i podatkowych.

Działania:

analiza finansowa stanu przedmiotu spadku

wycena wartości spółek prawa handlowego

wycena nieruchomości oraz innych aktywów

dobór właściwej metodologii wyceny oraz zespołu rzeczoznawców

identyfikacja i analiza zobowiązań obciążających przedmiot spadku

wizja lokalna i analiza dokumentacji

Efekty prac:

sporządzenia raportu z wyceny spółek

sporządzenie operatu szacunkowego lub opinii o wartości składników majątkowych

określenie wartości przedmiotu spadku dla sądu lub urzędu skarbowego

Korzyści:

terminowość

aktywne podejście do prowadzonych działań

rzetelna analiza

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie