Test na utratę wartości

Test na trwałą utratę wartości

Zespół SAWYER w dziedzinie wycen świadczy usługi w zakresie testów na utratę wartości (impairment test). Procedurę testów na utratę wartości przeprowadza się zgodnie z krajowym standardami rachunkowości lub MSSF, zgodnie z którymi przedmiotem prac jest ustalenie rzeczywistej wartości godziwej aktywów jednostki wykazywanych w sprawozdaniu finansowym.

Test na utratę wartości obejmuje:

wartość firmy,

wartość aktywów prawnych oraz niematerialnych,

wartość aktywów trwałych rzeczowych,

wartość akcji i udziałów wycenionych w cenie nabycia,

wartość nieruchomości inwestycyjnych wycenionych w cenie nabycia.

Prawidłowo wykonany test na utratę wartości jest porównaniem wartości bilansowej składnika aktywów będących ośrodkiem wypracowującym środki pieniężne, z jego wartością odzyskiwalną.

Alokacja ceny nabycia (PPA)

Działania:

identyfikacja jednostki przejmującej

wycena kosztu połączenia jednostek gospodarczych

przypisanie na dzień przejęcia kosztu połączenia jednostek gospodarczych
przejmowanym aktywom oraz branym na siebie zobowiązaniom
i zobowiązaniom warunkowym

Efekty prac:

proces realizowany w oparciu o międzynarodowe standardy i praktyki wyceny oraz autorskie modele finansowe przygotowywane w sposób niezależny dla każdego z klientów

Korzyści:

aktywne podejście do prowadzonych działań

zrozumienie właściwych potrzeb klienta

bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie

terminowość